Onderwijs

Het onderwijs op De Havelt is georganiseerd volgens het leerstofjaarklassensysteem. Een kind zit in een vaste groep met een vaste leerkracht/leerkrachten. Afhankelijk van het aantal kinderen werken we ook met combinatiegroepen. 
Aan alle leerlingen wordt een pakket basisleerstof aangeboden met aandacht voor remediëring (extra hulp bij problemen met de leerstof) en differentiatie(verschillende manieren van verwerken van de leerstof). De werkvormen die wij hanteren zijn: klassikaal, in groepen en individueel. 
Beoogd wordt op diverse manieren de zelfstandigheid van kinderen te ontwikkelen, afhankelijk van de fase van hun ontwikkeling. Kinderen leren ook van elkaar en met elkaar. Ze ontdekken dingen en willen hier graag over vertellen. 
Er wordt gewerkt aan de realisatie van de kerndoelen, waarbij verschillen in leren tussen kinderen mogen bestaan. We vinden dat verschillende leerwegen naar hetzelfde doel mogen verschillen. 

Begeleiding bij de ontwikkeling die uw kind doormaakt neemt bij ons een belangrijke plaats in. 
Een goed contact tussen school, ouders/verzorgers en uw kind(eren) is hierbij onmisbaar. 
De laatste jaren is veel aandacht besteed aan de klassenorganisatie en de leerlingbegeleiding binnen de school. De wijze van signaleren en registreren is aangepast en leerlingbespreking en begeleiding geïntensiveerd. In de praktijk betekent het dat nog meer nadruk is komen te liggen op de begeleiding in niveaugroepen en waar nodig op individueel niveau. 
De interne begeleider coördineert de zorg voor de zorgleerlingen. Samen met de groepsleerkracht zorgt zij dat de leerlingen die extra zorg nodig hebben de hulp krijgen die voor hen noodzakelijk is. 
Daarnaast zorgt de interne begeleider, steeds in overleg met de groepsleerkrachten, o.a. voor het leerlingvolgsysteem, hulp bij het opstellen van handelingsplannen, groepsoverzichten en groepsplannen, de orthotheek en de contacten met schoolbegeleidingsdienst (OPDC), ambulante begeleiders van zorgleerlingen en overige instanties. 

Zoals elke school, werkt basisschool De Havelt aan realisatie van de kerndoelen. Dit zijn beschrijvingen van wat leerlingen in elk geval moeten leren op de basisschool. 
Deze kerndoelen zijn zo geformuleerd dat ze ruimte laten voor een eigen invulling door scholen. 
Het gaat hierbij om leergebiedspecifieke en leergebiedoverstijgende kerndoelen. Deze laatste doelen zeggen iets over de werkhouding en het aanleren van vaardigheden. 
Sommige doelen krijgen wat meer nadruk bij de wereldoriënterende vakken, andere meer bij bewegingsonderwijs, weer andere bij taal en rekenen of de expressievakken. 

Naast het vaste lesprogramma organiseren wij allerlei leuke activiteiten. Hiermee willen we bijv. kinderen extra uitdagen in sport, spel, muziek, creatief, willen we een bijdrage leveren aan een goed doel en gaan op excursie. 
Hieronder een aantal van deze activiteiten:

  • Elk jaar wordt er een schoolreisje georganiseerd. De groepen 4 t/m 8 gaan op schoolreis in het begin van het schooljaar, terwijl de groepen 1, 2 en 3 aan het einde van het schooljaar het schoolreisje plannen. 
  • Elk jaar organiseert de school een sponsorwandeltocht, waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. 
  • Jaarlijks organiseren wij tijdens de Koningsspelen een leuke sport- en speldag voor alle groepen. 
  • Groep 7 neemt deel aan de landelijke voorleeswedstrijd. 
  • Groep 8 neemt deel aan de Olympiade van de scholen uit de kerkdorpen en heeft enkele weken voor de zomervakantie, een kampweek van maandag t/m vrijdag. 
  • We organiseren leuke naschoolse activiteiten, zoals techniek, tekenen, typeles, sport en spel.
  • Verder zijn er excursies, gastlessen, workshops en vinden er culturele voorstellingen in of buiten school plaats.